Хотели, ресторанти, спа.

Кодекс на труда

< НАЗАД

 

Предмет и цел
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника
или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само
като трудови правоотношения.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Този
кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд,
както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите,
работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с
тях отношения.
Социален диалог
Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Държавата регулира трудовите и
непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото
равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните
организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от
страните.
Тристранно сътрудничество
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) (Доп. -
ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Държавата осъществява регулирането на трудовите и непосредствено
свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище
в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и
служителите и на работодателите. Обхватът на въпросите на жизненото равнище, предмет на
консултации, се определя с акт на Министерския съвет по предложение на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Сътрудничеството и консултациите задължително се осъществяват при
приемането на нормативни актове по отношенията и въпросите, посочени в ал. 1.
 
За повече информация вижте прикачения файл >>>
 
 
 
Прикачени файлове: KODEKS_NA_TRUDA.pdf